26

محرم آمد و محبان حسین مثل هر سال سرش را بر سر نیزه کردند و تو... هنوز نیامدی.