24

از همان روزی که نقطه گذاشته شد بدون هیچ تردیدی چشم بستم و گوش کردم. ندا آمد نشانه‌ها را دنبال کن. نحل سخن گفت. و من چشم‌هایم رو باز و دنبال می‌کنم. بدون هیچ توضیحی به کسی... بیا جانم، تو را من چشم در راهم.