17

دلتنگی‌ می‌شود روزهایی که بی‌تو به سر می‌شود و کشنده انتظار پایان هفته‌ها را می‌کشد.

انتظار هم که کشنده‌ترین اتفاق هستی است. خدایا بردار فاصله‌ها را، من دیدن فاصله‌ها سیرم.